§ 1. Postanowienia ogólne.

 1. Niniejszy regulamin sklepu internetowego działającego pod nazwą DWShop określa m.in. warunki i zasady funkcjonowania sklepu, sposoby składania i realizacji zamówień w sklepie, zasady zawierania umów sprzedaży przy wykorzystywaniu środków porozumiewania się na odległość, zasady przetwarzania danych osobowych, zasady trybu składania i rozpoznawania reklamacji, jak również zasady dotyczące wymiany i zwrotów towarów.
 2. Użyte w niniejszym Regulaminie zwroty otrzymują następujące znacznie:
 1. Sklep, DWShop – sklep internetowy działający pod adresem internetowym https://www.dwshop.pl, którego właścicielem jest DW,
 2. DW – właściciel Sklepu – DW GROUP Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Pruszkowie, przy ul. Raszyńskiej 11, 05-800 Pruszków, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie pod numerem KRS: 0000948917, NIP: 5342647256, e-mail: info@dwcreative.group, tel.: 883 568 858,
 3. Klient – osoba fizyczna, tj. Konsument, Przedsiębiorca-konsument lub osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną prowadząca działalność gospodarczą, która jest użytkownikiem Sklepu i może dokonywać Zamówień,
 4. Konsument – konsument w rozumieniu Kodeksu cywilnego tj. osoba fizyczna, dla której zawarcie Umowy sprzedaży nie jest powiązane z prowadzoną przez nią działalnością gospodarczą lub zawodową,
 5. Przedsiębiorca – konsument – osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, dla której zawarcie Umowy sprzedaży nie jest powiązane bezpośrednio z prowadzoną przez nią działalnością gospodarczą – ma to miejsce wówczas, gdy z treści wpisu o Przedsiębiorcy – konsumencie ujawnionego w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej wynika, że zawarta Umowa sprzedażyw nie posiada dla tego podmiotu charakteru zawodowego,
 6. Konto – indywidualne konto Klienta utworzone w ramach podstrony Sklepu; w Koncie Klient ma możliwość zarządzania swoimi danymi osobowymi; logowanie do Konta następuje za pomocą indywidualnego loginu Klienta (adres e-mail) oraz hasła, przez które należy rozumieć samodzielnie ustalony przez Klienta w czasie Rejestracji ciąg znaków alfanumerycznych niezbędnych do autoryzacji; DW potwierdza założenie Konta poprzez przesłanie na adres e-mail Klienta podany w czasie Rejestracji stosownej wiadomości e-mail,
 7. Rejestracja – proces zakładania przez Klienta Konta,
 8. Kosmetyki – produkty kosmetyczne m.in. szampony, maski do włosów, odżywki i/lub produkty do koloryzacji włosów, które są dostępne w asortymencie Sklepu,
 9. Urządzenia – urządzenia tj. prostownice, lokówki, które są dostępne w asortymencie Sklepu,
 10. Akcesoria akcesoria i gadżety tj. spinki do włosów, klamry, gumki do włosów, opaski do włosów, które są dostępne w asortymencie Sklepu,
 11. Produkty spersonalizowane – włosy, dopinki (kucyki, grzywki, itd.), które to są produktami przygotowywanymi na specjalne zamówienie Klienta i zgodnie z jego preferencjami,
 12. Produkty – łącznie: Kosmetyki, Urządzenia, Akcesoria oraz Produkty spersonalizowane, które to są przeznaczone do sprzedaży w ramach Sklepu,
 13. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta stanowiące ofertę zawarcia przez niego z DW Umowy sprzedaży, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży na odległość za pośrednictwem Sklepu, określające rodzaj i liczbę Produktów,
 14. Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży w rozumieniu ustawy Kodeks cywilny zawierana przez Klienta i DW przy wykorzystaniu środków porozumiewania się na odległość za pośrednictwem DWShop, której przedmiotem są Produkty,
 15. Usługi – usługi świadczone przez DW na rzecz Klientów drogą elektroniczną w ramach DWShop,
 16. RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych),
 17. Profil na IG – konto Sklepu oraz salonu fryzjerskiego, których właścicielem jest DW utworzone na portalu społecznościowym Instagram pod nazwą: dwcreativegroup,
 18. Profil na FB – konto Sklepu oraz salonu fryzjerskiego, którego właścicielem jest DW utworzone na portalu społecznościowym Facebook pod nazwą: DW Creative Group,
 19. Strona – strona internetowa salonu fryzjerskiego, którego właścicielem jest DW działająca pod adresem internetowym: https://www.dwcreative.group,
 20. Regulamin – niniejszy Regulamin wraz ze wszystkimi jego zmianami, aneksami oraz załącznikami,
 21. Newsletter – usługa DW polegająca na wysyłaniu Klientom, za ich wyraźną zgodą, bezpłatnych, cyklicznych informacji na temat Sklepu, aktualnych promocjach, nowościach i konkursach, na podany przez Klienta adres poczty elektronicznej,
 22. Dni robocze – dni od poniedziałku do piątku, poza dniami ustawowo wolnymi od pracy,
 23. Salon – salon fryzjerski prowadzony przez DW pod adresem ul. Rozbrat 34/36 lok. 53, 00-429 Warszawa.
 1. Zamówienia można składać wyłącznie za pośrednictwem Sklepu. Zamówienia można składać 24 (dwadzieścia cztery) godziny na dobę, 7 (siedem) dni w tygodniu, przez cały rok, z wyłączeniem okresów przerw technicznych Sklepu określonych komunikatem informacyjnym zamieszczonym w Sklepie lub przypadkami wywołanymi siłą wyższą (np. brak prądu).
 2. DW zastrzega sobie prawo do wprowadzania czasowych ograniczeń w korzystaniu ze Sklepu związanych np. z koniecznością przeprowadzenia napraw, wdrożenia nowych funkcjonalności.
 3. DW w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe w wyniku zakłóceń, w tym przerw w funkcjonowaniu Sklepu zaistniałych z przyczyn od niego niezależnych, w szczególności siły wyższej, niedozwolonego działania osób trzecich lub niekompatybilności Sklepu z urządzeniem końcowym i systemem informatycznym Klienta.
 4. Do złożenia Zamówienia nie jest konieczne utworzenie Konta.

§ 2. Warunki korzystania ze Sklepu. Usługi świadczone w ramach Sklepu.

 1. DW świadczy za pośrednictwem Sklepu następujące Usługi:
 1. prezentacja aktualnego asortymentu Sklepu,
 2. umożliwienie zapoznania się przez Klientów z poradami dotyczącymi pielęgnacji włosów opracowanymi przez DW,
 3. umożliwienie składania Zamówień i zawierania Umów sprzedaży,
 4. umożliwienie korzystania Klientom z Konta,
 5. Newsletter.
 1. Dostęp do usług, o których mowa w ust. 1 lit. a-c możliwy jest bez Rejestracji. 
 2. Dostęp do usług, o których mowa w ust. 1 lit. d możliwy jest po przeprowadzeniu Rejestracji.
 3. Dostęp do usługi, o której mowa w ust. 1 lit. e możliwy jest bez Rejestracji, ale po podaniu przez Klienta swojego adresu e-mail.
 4. Do korzystania ze Sklepu wymagane jest posiadanie przez Klienta urządzenia elektronicznego (np. komputer, tablet, telefon komórkowy) z dostępem do sieci Internet wyposażony w przeglądarkę internetową (zalecana dla komputerów: Chrome wersja 88, Safari 14, Firefox 85 oraz nowsze wersje tych przeglądarek, a dla telefonów komórkowych: iOS Safari 14.4, Android Browser 81, Chrome for Android 88, Firefox for Android 83 oraz nowsze wersje tych przeglądarek), która zapewnia obsługę plików cookies.
 5. Dla zachowania bezpieczeństwa korzystania ze Sklepu, zaleca się, aby urządzenie elektroniczne, o którym mowa w ust. 5 powyżej posiadało w szczególności:
 1. system antywirusowy (zaktualizowany),
 2. dostępne aktualizacje systemu operacyjnego oraz przeglądarki internetowej,
 3. aktywowaną funkcję akceptacji plików cookies.
 1. W ramach Sklepu, DW świadczy na rzecz Klientów następujące nieodpłatne usługi:
 1. Newsletter,
 2. prowadzenie i utrzymywanie Konta,
 3. możliwość zamieszczania przez Klientów opinii na temat Produktów,
 4. formularz kontaktowy.
 1. Z Newslettera może skorzystać każdy Klient, który dokonał subskrypcji usługi Newsletter podczas Rejestracji lub przy wykorzystaniu formularza rejestracyjnego udostępnionego w Sklepie.
 2. Po dokonaniu Rejestracji lub przesłaniu wypełnionego formularza rejestracyjnego, Klient otrzyma niezwłocznie, drogą elektroniczną na adres poczty elektronicznej podany przy Rejestracji link aktywacyjny, w celu potwierdzenia zapisania się do Newslettera. Z chwilą aktywacji linku przez Klienta pomiędzy DW, a Klientem zawarta zostaje umowa o świadczenie drogą elektroniczną usługi Newsletter.
 3. Klient może w każdej chwili zrezygnować z otrzymywania Newsletter’a przez wypisanie się z subskrypcji za pośrednictwem odnośnika zamieszczonego w każdej wiadomości elektronicznej wysłanej w ramach usługi Newsletter lub poprzez zgłoszenie takiego żądania DW za pośrednictwem Formularza kontaktowego lub wiadomości e-mail na adres: info@dwcrativegroup.pl.
 4. Usługa prowadzenia i utrzymywania Konta dostępna jest po dokonaniu przez Klienta Rejestracji i polega na udostępnieniu Klientowi dedykowanego panelu w ramach Sklepu, umożliwiającego Klientowi modyfikowanie danych podanych przez niego podczas Rejestracji, dostęp do historii zamówień już zrealizowanych, czy też zmiany hasła dostępu do Konta.
 5. Formularz kontaktowy, o którym mowa w ust. 7 lit. d) umożliwia Klientowi wysłanie za pomocą formularza umieszczonego w Sklepie wiadomości do Sprzedawcy.
 6. Konto może zostać usunięte przez DW na wniosek Klienta. Jeśli Klient chce, aby jego Konto w Sklepie zostało usunięte powinien skontaktować się z DW za pośrednictwem Formularza kontaktowego i/lub przesłać do DW wiadomość e-mail na adres: info@dwcrativegroup.pl wskazując w treści takiej wiadomości swoje żądanie. DW w terminie nie dłuższym niż 7 (siedem) dni liczonych od dnia otrzymania takiego żądania dokona usunięcia Konta.
 7. W przypadku usunięcia Konta zgodnie z ust. 13 powyżej Klient może założyć w Sklepie nowe Konto.
 8. DW jest uprawniony do zablokowania dostępu do Konta, jeżeli: 
 1. Klient działa na szkodę Sprzedawcy lub innych Klientów,
 2. Klient naruszył przepisy prawa lub postanowienia Regulaminu,
 3. jest to uzasadnione względami bezpieczeństwa, przełamywaniem przez Klienta zabezpieczeń Sklepu lub innymi działaniami hakerskimi.
 1. Zablokowanie dostępu do Konta trwa przez okres niezbędny do rozwiązania kwestii stanowiącej podstawę takiego zablokowania. Okres ten nie będzie jednak dłuższy niż 180 (sto osiemdziesiąt) dni. DW zawiadomi Klienta o zablokowaniu/odblokowaniu dostępu do Konta drogą elektroniczną na adres podany przez Klienta przy Rejestracji.

§ 3. Składanie Zamówienia. Zawarcie Umowy sprzedaży.

 1. Z zastrzeżeniem § 1 ust. 3 powyżej, w celu złożenia Zamówienia Klient dokonuje wyboru Produktów dostępnych w asortymencie Sklepu i umieszcza je w ,,Koszyku” poprzez kliknięcie funkcji ,,Dodaj do koszyka”.
 2. Po skompletowaniu Zamówienia Klient powinien postępować według kolejnych instrukcji wyświetlanych w Sklepie tj. m.in. wybrać liczbę sztuk poszczególnych Produktów, metodę płatności, sposób dostawy.
 3. Po podaniu przez Klienta wszystkich niezbędnych danych, wyświetlone zostanie podsumowanie Zamówienia. Podsumowanie Zamówienia będzie zawierać co najmniej następujące informacje: wykaz Produktów wraz z ich jednostkową ceną, łączną cenę Zamówienia, koszty dostawy, wybraną przez Klienta metodę płatności.
 4. Warunkiem złożenia Zamówienia i zawarcia Umowy sprzedaży jest zapoznanie się przez Klienta z Regulaminem, zaakceptowanie jego postanowień, podanie przez Klienta danych osobowych, które oznaczone są jako niezbędne do zawarcia Umowy sprzedaży oraz opłacenie Zamówienia.
 5. Umowa sprzedaży zostaje zawarta po złożeniu Zamówienia przez Klienta i potwierdzenia przyjęcia tego Zamówienia przez DW, które to nastąpi poprzez przesłanie wiadomości e-mail przez DW do Klienta na jego adres e-mail podany w czasie Rejestracji lub w czasie składania Zamówienia (jeśli Zamówienie składane jest bez Rejestracji).

§ 4. Warunki płatności i dostawy Produktów.

 1. Zapłata za Zamówienie w ramach Sklepu możliwa jest w następujący sposób:
 1. przedpłata na konto bankowe DW poprzez system płatności PayU,
 2. przedpłata na konto bankowe DW poprzez system płatności mobilnych BLIK,
 3. przedpłata na konto bankowe DW poprzez płatność kartą VISA i/lub MASTERCARD,
 4. płatność za pośrednictwem PayPro (płatność za zamówienie przez Klienta następuje w terminie do 30 dni od dnia zakupu),
 5. płatność za pośrednictwem Twisto (płatność za zamówienie przez Klienta następuje w terminie do 30 dni od dnia zakupu).
 1. Dokonywanie płatności poprzez system płatności PayU zgodnie z ust. 1 lit. a powyżej realizowane jest zgodnie z typem płatności wybranym przez Klienta (zgodnie z regulaminami PayU dostępnymi na stronie internetowej: https://poland.payu.com/dokumenty-prawne-do-pobrania/).
 2. Dokonywanie płatności z odroczonym terminem płatności za pośrednictwem podmiotów trzecich, o którym mowa w ust. 1 lit. c oraz d powyżej następuje zgodnie i na zasadach określonych przez te podmioty (w szczególności zgodnie z ich regulaminami dostępnymi na stronach internetowych:
 1. dla PayPro: https://paypo.pl,
 2. dla Twisto: https://www.twisto.pl.

DW nie ponosi odpowiedzialności za działanie serwisów trzecich, w tym w szczególności za podejmowane przez te serwisy decyzje (także dotyczące zawarcia kredytu konsumenckiego z Klientem).

 1. W przypadku nieopłacenia Zamówienia przez Klienta w terminie 3 (trzech) Dni Roboczych od dnia jego złożenia (za wyjątkiem metody płatności, o której mowa w ust. 1 lit. d oraz lit. e powyżej) DW ma prawo odstąpić od Umowy sprzedaży (anulować Zamówienie). Po bezskutecznym upływie terminu na dokonanie płatności, DW prześle Klientowi wiadomość e-mail na adres e-mail Klienta podany w czasie Rejestracji lub składania Zamówienia oświadczenie o odstąpieniu od umowy na podstawie art. 492 Kodeksu Cywilnego. 
 2. Dokumentem potwierdzającym zakup jest paragon fiskalny lub faktura VAT. Faktura VAT wystawiana jest na życzenie Klienta. Faktura VAT może zostać wystawiona wyłącznie wtedy, gdy Klient w czasie składania Zamówienia zaznaczy taką opcję w Sklepie i wskaże swoje dane, konieczne do prawidłowego wystawienia faktury VAT. 
 3. Dostawa Produktów realizowana jest na terenie Polski. Po uprzednim indywidualnym zgłoszeniu przez Klienta, tj. najpóźniej do czasu przyjęcia Zamówienia przez DWShop do realizacji, dostawa możliwa jest także na terenie Unii Europejskiej.
 4. Dostawa Produktów na terenie Polski odbywa się za pośrednictwem kuriera DHL EXPRESS, na adres wskazany przez Klienta w trakcie składania Zamówienia.
 5. Dostawa Produktów na terenie Unii Europejskiej odbywa się za pośrednictwem partnera DW R2G Polska Sp. z o.o. za pośrednictwem strony internetowej działającej pod adresem: https://www.apaczka.pl/ lub za pośrednictwem Poczty Polskiej (przesyłką pocztową priorytetową).
 6. Koszt przesyłki Produktów ponosi Kupujący lub DW, w zależności od wartości Zamówienia. W przypadku, gdy wartość Zamówienia jest równa lub wyższa niż 250,00 zł, to Kupujący nie ponosi kosztów związanych z dostawą Zamówienia (przesyłka jest wtedy dla niego darmowa).
 7. Koszt dostawy doliczany jest do Zamówienia (z zastrzeżeniem ust. 9 powyżej) i widoczny jest dla Klienta w trakcie składania Zamówienia oraz w podsumowaniu Zamówienia.
 8. Klient będący Konsumentem i Przedsiębiorcą-konsumentem, po otrzymaniu przesyłki zobowiązany jest do sprawdzenia jej stanu (tj. czy opakowanie zewnętrzne nie uległo zniszczeniu albo czy jej zawartość nie uległa zniszczeniu) w obecności kuriera. W przypadku stwierdzenia, że przesyłka jest uszkodzona Konsument lub Przedsiębiorca-konsument powinien jej nie przyjmować i jako powód odmowy jej przyjęcia podać np. ,,uszkodzenie opakowania zewnętrznego”, ,,uszkodzenie towarów”. Następnie, Konsument lub Przedsiębiorca-konsument powinien niezwłocznie skontaktować się z DWShop na dane, o których mowa w § 12 w celu podjęcia dalszych czynności i wyjaśnienia sprawy.
 9. Klient nie będący Konsumentem ani Przedsiębiorcą-konsumentem zobowiązany jest (najlepiej w chwili odbioru przesyłki lub niezwłocznie po jej odbiorze) sprawdzić stan przesyłki i jej zawartość. W przypadku stwierdzenia jej uszkodzenia zobowiązany jest on zgłosić ten fakt dostawcy przesyłki, a jeśli nie jest to już możliwe, zobowiązany jest on zgłosić ten fakt DW na dane, o których mowa w § 13. 
 10. Z chwilą wydania Produktów, na Klienta przechodzą korzyści i ciężary związane z Produktami oraz niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia Produktów.
 11. Klient przed użyciem Produktów powinien zapoznać się z dołączonymi do nich instrukcjami i postępować według zaleceń producentów.
 12. W przypadku nieodebrania przez Klienta Produktów w określonym terminie i zwrotu Produktów do Sklepu ze względu na ich nieodebranie przez Klienta, ponowna wysyłka przesyłki możliwa jest wyłącznie po uprzednim uiszczeniu przez Klienta kosztów związanych z powtórnym nadaniem przesyłki, bez względu na wartość Zamówienia.
 13. W przypadku chwilowego lub zupełnego braku Produktów w asortymencie Sklepu DWShop niezwłocznie poinformuje o tym Klienta. W takiej sytuacji Klient zadecyduje, czy Zamówienie będzie realizowane, czy też zostanie ono (lub jego część) anulowana. W przypadku ponownej dostępności Produktów w Sklepie, DW poinformuje Klienta o możliwości przyjęcia Zamówienia do realizacji. W przypadku, gdy cena zostanie przez Klienta już uiszczona, DW zwróci Klientowi cenę za produkt względem, którego złożone zostało oświadczenie o odstąpieniu od Umowy sprzedaży (zwrot ceny nastąpi w terminie 14 (czternastu) dni na rachunek bankowy Klienta, z którego dokonał on uprzednio zapłaty za Zamówienie).
 14. DWShop zachowuje prawo do odstąpienia od Umowy sprzedaży (anulowania Zamówienia lub jego części), gdy uzyska informację od producenta, iż Produkt wchodzący w skład Zamówienia zostanie wycofany z produkcji lub nastąpią istotne trudności z jego wyprodukowaniem i dostarczeniem do Sklepu. DWShop niezwłocznie poinformuje Klienta o takiej sytuacji, jak również w przypadku, gdy cena zostanie przez Klienta już uiszczona, zwróci on Klientowi cenę za produkt względem, którego złożone zostało oświadczenie o odstąpieniu od Umowy sprzedaży (zwrot ceny nastąpi w terminie 14 (czternastu) dni na rachunek bankowy Klienta, z którego dokonał on uprzednio zapłaty za Zamówienie).

§ 5. Ceny. Akcja promocyjna.

 1. Ceny Produktów w Sklepie podane są w złotych polskich (PLN) i są cenami brutto (zawierają już podatek VAT).
 2. Ceny Produktów w Sklepie nie zawierają kosztów dostawy. Koszty dostawy doliczane są do wartości Zamówienia zgodnie z § 4 ust. 9 i ust. 10 powyżej.
 3. Ceną wiążącą dla Klienta i DW jest cena Produktu obowiązująca w chwili składania Zamówienia.
 4. Informacja o całkowitej wartości Zamówienia dostępna jest w ,,Koszyku” w Sklepie, po wybraniu opcji dostawy i metody płatności. Wiążącą dla Klienta wartością Zamówienia jest kwota uwidoczniona na etapie podsumowania Zamówienia. Klient akceptuje cenę i warunki Umowy sprzedaży poprzez kliknięcie w przycisk: ,,Złóż zamówienie i zapłać”.
 5. DW zachowuje prawo do organizowania akcji promocyjnych na Produkty znajdujące się w asortymencie Sklepu. O akcji promocyjnej oraz jej warunkach DW będzie informował na Stronie, w Sklepie, na Profilu na IG, na Profilu na FB oraz w Salonie. W ramach akcji promocyjnej, Klientowi, w sposób, o którym mowa w zdaniu poprzednim, udostępniane są kupony rabatowe (zniżkowe).
 6. Aby skorzystać z kuponu rabatowego (zniżkowego), Klient musi wpisać aktualny kod zniżkowy w okienku znajdującym się w Sklepie, przed kliknięciem w przycisk ,,Złóż zamówienie i zapłać”. Po wpisaniu kodu rabatowego, zniżka zostanie naliczona automatycznie.
 7. Kody zniżkowe dostępne w ramach akcji promocyjnej nie łączą się z innymi promocjami i zniżkami dostępnymi w Sklepie.
 8. Akcje promocyjne i inne zniżki na Produkty znajdujące się w asortymencie Sklepu obowiązują wyłącznie w ramach DWShop – nie jest możliwe nabycie Produktów z taką zniżką w Salonie.
 9. W przypadku Zamówienia, w którego skład wchodzą Produkty objęte promocją, Klient zostanie każdorazowo poinformowany o wysokości udzielonej zniżki lub innych korzyściach przysługujących mu w związku z promocją. Korzyści przysługujące Klientowi w związku z promocją, mogą polegać w szczególności na: 
 1. obniżeniu Ceny Produktu objętego promocją; 
 2. obniżeniu Ceny Produktu innego niż objęty promocją, dodanego przez Klienta do koszyka wraz z Produktem objętym promocją; 
 3. obniżeniu Ceny Produktu objętego promocją, w przypadku wcześniejszego zakupienia przez Klienta innego Produktu objętego promocją; 
 4. otrzymaniu przez Klienta nieodpłatnie lub ze zniżką dodatkowego (kolejnego) Produktu, w przypadku zakupienia określonej w promocji ilości dowolnych Produktów. 
 1. W przypadku obniżenia przez DW cen Produktów, zobowiązany jest on wskazać w Sklepie, obok aktualnej ceny Produktu przy uwzględnieniu promocji, najniższą cenę tego Produktu w okresie 30 (trzydziestu) dni poprzedzających rozpoczęcie promocji.
 2. Promocje lub obniżki cen w Sklepie mogą być organizowane przez DW na podstawie odrębnych regulaminów. W przypadku rozbieżności pomiędzy takimi regulaminami, a niniejszym Regulaminem w pierwszej kolejności stosuje się postanowienia właściwego, odrębnego regulaminu.
 3. Ceny w Sklepie nie są dostosowywane do Klienta na podstawie zautomatyzowanego podejmowania decyzji. 
 4. W przypadku skorzystania z promocji lub obniżki ceny, Klient nie traci prawa do odstąpienia od Umowy sprzedaży, o którym mowa w § 8. W takiej sytuacji jednak Klient zobowiązany jest zwrócić DW całość Zamówienia objętego promocją.

§ 6. Czas realizacji Umowy.

 1. Czas wykonania Umowy liczony jest od przyjęcia Zamówienia do realizacji do czasu jego dostawy do Klienta i wynosi od 1 do 45 dni roboczych.
 2. DW przekazuje Klientowi informacje o numerze przesyłki, tak aby Klient miał możliwość śledzenia przesyłki poprzez stronę internetową/aplikację mobilną kuriera lub partnera DW na zasadach i warunkach tam określonych.
 3. DW nie ponosi odpowiedzialności za działanie platform, o których mowa w ust. 2 powyżej i ewentualne utrudnienia związane ze śledzeniem przesyłki.

§ 7. Produkty personalizowane.

 1. Z uwagi na fakt, że włosy, dopinki (kucyki, grzywki) koloryzowane są według indywidualnych wymagań Klienta, to stanowią one produkty przygotowywane na jego specjalne zamówienie i stosuje się do nich odpowiednio § 8 ust. 5 lit. a poniżej.
 2. Klient spośród dostępnej w Sklepie palety kolorów wybiera odcień Produktów spersonalizowanych i dodaje je do ,,Koszyka”.
 3. Wszelkie pytania dotyczące Produktów spersonalizowanych powinny być kierowane do DWShop na dane, o których mowa w § 12 lub poprzez formularz zgłoszeniowy.

§ 8. Odstąpienie od Umowy.

 1. Konsument oraz Przedsiębiorca-Konsument może w terminie 14 (czternastu) dni odstąpić od Umowy sprzedaży, bez podawania przyczyny.
 2. Termin do odstąpienia od Umowy sprzedaży wygasa po upływie 14 (czternastu) dni, w którym Konsument lub Przedsiębiorca-konsument wszedł w posiadanie Produktów.
 3. Aby skorzystać z prawa do odstąpienia od Umowy, Konsument lub Przedsiębiorca-konsument musi złożyć jednoznaczne oświadczenie o odstąpieniu od Umowy, za pośrednictwem wiadomości e-mail przesłanej do Sklepu na adres, o którym mowa w § 13 lit. b lub za pośrednictwem przesyłki listowej przesłanej do Sklepu na adres, o którym mowa w § 13 lit. c.
 4. Konsument oraz Przedsiębiorca-konsument może skorzystać z formularza odstąpienia od Umowy, który to stanowi Załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu, lecz nie jest to obowiązkowe.
 5. Prawo odstąpienia od Umowy nie przysługuje w odniesieniu do umów wskazanych w art. 38 ustawy z dnia 30 maja 2014 roku (z późn. zm.) o prawach konsumenta, tj. w szczególności:
 1. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb – w zakresie Produktów spersonalizowanych,
 2. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu – w zakresie Produktów.
 1. W przypadku odstąpienia od Umowy, Konsument lub Przedsiębiorca-konsument zobowiązany jest zwrócić DWShop wszystkie Produkty, które objęte są oświadczeniem o odstąpieniu. Do zwracanych Produktów Konsument powinien dołączyć potwierdzenie zakupu.
 2. W przypadku odstąpienia od Umowy, DWShop zwróci Konsumentowi lub Przedsiębiorcy-konsumentowi uiszczoną przez niego cenę wraz z uiszczonymi uprzednio przez Klienta kosztami dostawy, w terminie do 14 (czternastu) dni roboczych od dnia otrzymania przez DWShop zwróconych przez Konsumenta lub Przedsiębiorcę-konsumenta Produktów. Zwrot ceny nastąpi na rachunek bankowy Konsumenta lub Przedsiębiorcy-konsumenta, z którego dokonana została płatność za Zamówienie.
 3. Jeśli Klient przy składaniu Zamówienia wybrał sposób dostarczenia Produktu inny niż najtańszy zwykły sposób dostawy oferowany przez DW, to DW nie będzie zobowiązany do zwrotu Klientowi dodatkowych kosztów.
 4. Zwracane Produkty powinny być w oryginalnych opakowaniach oraz nie powinny nosić śladu użytkowania. Nie jest dopuszczalne odstąpienie od Umowy sprzedaży Kosmetyków w przypadku rozpakowania przez Klienta Kosmetyków z pudełka, usunięcia przez Klienta z takiego produktu plomb, folii ochronnych, wieczek, etykiet itd.
 5. Koszty zwrotu Produktów obciążają Klienta.
 6. Klient ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Produktu będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.
 7. DW może wstrzymać się ze zwrotem Klientowi ceny, o której mowa w ust. 7 powyżej do chwili otrzymania Produktu z powrotem lub dostarczenia przez Klienta dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które z tych zdarzeń nastąpi wcześniej.
 8. Wszelkie pytania dotyczące realizacji odstąpienia od Umowy powinny być kierowane do DWShop na dane, o których mowa w § 13 lub za pośrednictwem formularza kontaktowego.

§ 9. Reklamacje.

 1. Klient ma prawo złożyć reklamację na wykonane przez Sklep Usługi, o których mowa w § 2 ust. 1 i/lub na Produkty (w zakresie niezgodności towaru z umową). 
 2. DW zapewnia dostawę Produktów zgodnych z umową. DW jako sprzedawca jest odpowiedzialny względem Klienta, za niezgodność Produktów z umową (rękojmia konsumencka).
 3. Reklamacja powinna zostać złożona przez Klienta za pośrednictwem jednej z poniższych dróg:
 1. na piśmie i nadana musi być przesyłką pocztową lub kurierską na adres: DW Group Sp. z o.o., adres korespondencyjny: ul. Rozbrat 34/36 lok. 53, 00-429 Warszawa, z dopiskiem na kopercie: ,,DWShop”,
 2. za pośrednictwem wiadomości e-mail na adres: info@dwcreative.group. 
 1. Klient powinien wraz z reklamacją, a jeśli została ona złożona drogą e-mail, niezwłocznie po jej złożeniu, odesłać do Sklepu reklamowany Produkt wraz z dowodem jego zakupu. Produkt powinien być zapakowany w sposób zapewniający brak jego uszkodzeń w trakcie transportu.
 2. Reklamacja powinna zostać rozpatrzona przez Sklep w terminie 14 (czternastu) Dni roboczych od dnia jej otrzymania. O decyzji Sklepu w przedmiocie reklamacji, Sklep poinformuje Klienta telefonicznie, za pośrednictwem wiadomości e-mail lub pisemnie na adres Klienta.
 3. Jeżeli Produkt jest niezgodny z umową, Klient może żądać:
 1. naprawy Produktu,
 2. wymiany Produktu.
 1. DW może dokonać wymiany, gdy Klient żąda naprawy lub DW może dokonać naprawy, gdy Klient żąda wymiany, jeżeli doprowadzenie do zgodności Produktu z umową w sposób wybrany przez Klienta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów dla DW. Jeżeli niemożliwość lub nadmierność kosztów dotyczą zarówno naprawy, jak i wymiany, DW może odmówić doprowadzenia Produktu do zgodności z umową.
 2. Przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wszelkie okoliczności sprawy, w szczególności znaczenie braku zgodności Produktu z umową, wartość Produktu zgodnego z umową oraz nadmierne niedogodności dla Klienta powstałe wskutek zmiany sposobu lub odmowy doprowadzenia Produktu do zgodności z umową.
 3. DW dokona naprawy lub wymiany Produktu w rozsądnym czasie od chwili, w której został on poinformowany przez Klienta o braku zgodności Produktu z umową, i bez nadmiernych niedogodności dla Klienta, uwzględniając specyfikę Produktu oraz cel, dla którego Klient go nabył. Koszty naprawy lub wymiany, w tym w szczególności koszty opłat pocztowych, przewozu, robocizny i materiałów, ponosi DW.
 4. Klient nie jest zobowiązany do zapłaty za zwykłe korzystanie z Produktu, który następnie został wymieniony.
 5. Klient może żądać naprawy lub wymiany Produktu niezgodnego z umową na Produkt zgodny z umową w terminie 2 (dwóch) lat od dnia, w którym stwierdził niezgodność Produktu z umową.
 6. Klient może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo o odstąpieniu od Umowy sprzedaży, gdy:
 1. DW odmówił doprowadzenia Produktu do zgodności z umową, jeżeli zarówno wymiana jak i naprawa tego Produktu są niemożliwe albo wymagałyby nadmiernych kosztów dla DW;
 2. DW nie dokonał naprawy lub wymiany Produktu w rozsądnym czasie i bez nadmiernych niedogodności dla Klienta;
 3. Produkt jest nadal niezgodny z umową, pomimo że DW próbował doprowadzić ten Produkt do zgodności z umową;
 4. niezgodność Produktu z umową jest na tyle istotna, że uzasadnia natychmiastowe obniżenie ceny albo odstąpienie od Umowy sprzedaży;
 5. z oświadczenia DW lub okoliczności wyraźnie wynika, że DW nie doprowadzi Produktu do zgodności z umową w rozsądnym czasie lub bez nadmiernych niedogodności dla Klienta.
 1. Obniżona cena powinna pozostawać w takiej proporcji do ceny Produktu niezgodnego z umową wynikającej z Umowy sprzedaży, w jakiej wartość Produktu niezgodnego z umową pozostaje do wartości Produktu zgodnego z Umową sprzedaży. Klient nie może odstąpić od Umowy sprzedaży, jeżeli niezgodność Produktu z umową jest nieistotna. Domniemywa się, że niezgodność Produktu z umową jest istotna.
 2. Uprawnienie Klienta do odstąpienia od Umowy sprzedaży ogranicza się do Produktów niezgodnych z umową. Jeżeli brak zgodności z umową dotyczy jedynie niektórych z Produktów zakupionych przez Klienta, to Klient może odstąpić od Umowy sprzedaży jedynie w odniesieniu do Produktów niezgodnych z umową. W odniesieniu do innych (pozostałych) Produktów, Klient może odstąpić od Umowy sprzedaży wyłącznie, jeżeli nie można rozsądnie oczekiwać, aby Klient zgodził się zatrzymać wyłącznie te Produkty, które są zgodne z umową.
 3. Klient, który wykonuje uprawnienia z tytułu rękojmi konsumenckiej, jest obowiązany udostępnić DW Produkty podlegające naprawie lub wymianie. DW odbierze od Klienta Produkty na swój koszt.
 4. DW odpowiada z tytułu rękojmi konsumenckiej, jeżeli niezgodność Produktu z umową zostanie stwierdzona przed upływem 2 (dwóch) lat od wydania Produktu Klientowi.
 5. W treści reklamacji Klient powinien podać co najmniej: swoje imię i nazwisko, adres do korespondencji lub adres mailowy, rodzaj i datę wystąpienia przyczyn reklamacji oraz wszystkie okoliczności uzasadniające złożenie reklamacji. W przypadku braku w treści reklamacji danych umożliwiających właściwe rozpatrzenie reklamacji, Sprzedawca może zwrócić się do Klienta składającego reklamację o uzupełnienie danych.
 6. Podstawą reklamacji nie może być różnica w gamie kolorystycznej pomiędzy faktycznym wyglądem Produktów, a jego obrazem wyświetlonym na urządzeniu Klienta, które to różnice mogą wynikać z różnych ustawień i możliwości wyświetlacza urządzenia Klienta.

§ 10. Prawa własności intelektualnej.

 1. Materiały opublikowane w Sklepie, takie jak: pliki, zdjęcia, opisy, logo, nazwa sklepu, teksty, jak również czcionka i układ Sklepu oraz zastosowane elementy graficzne stanowią własność DW i/lub producentów Produktów i są one chronione prawami autorskimi.
 2. Logo Sklepu jako układ słowno-graficzny jest zastrzeżonym znakiem towarowym (nr prawa wyłącznego: R.349159).
 3. Kopiowanie, powielanie, zwielokrotnianie, modyfikacja i korzystanie w jakiejkolwiek innej formie niż w celu skorzystania z Usług lub złożenia Zamówienia z elementów Sklepu, o których mowa w ust. 1 i 2 powyżej, bez wyraźnej, wyrażonej uprzednio na piśmie zgody DW jest zabronione.

§ 11. Opinie o Produktach.

 1. Klient jest uprawniony do skorzystania z bezpłatnej usługi, o której mowa w § 2 ust. 7 lit. c powyżej tj. do wyrażania opinii o Produktach. Do wyrażenia opinii o Produktach uprawniony jest wyłącznie zarejestrowany Klient posiadający Konto. 
 2. Klient nie jest zobowiązany do zamieszczania opinii o Produktach.
 3. Wyrażenie opinii o Produktach możliwe jest wyłącznie poprzez Sklep i możliwe jest w ramach platformy Facebook, Pinterest lub Twitter.
 4. Opublikowana przez Klienta opinia jest dostępna publicznie (opublikowany może zostać także nick lub imię i nazwisko Klienta).
 5. Opinie są zbierane dla m.in. następujących celów DW: poprawienia atrakcyjności oferty Sklepu, zebrania informacji o Produktach i doświadczeniach Klienta, polepszenia zakresu oferowanych Produktów w Sklepie oraz umożliwienia innym Klientom zapoznania się z opiniami. Opinie o Produktach nie służą do wyrażania uwag skierowanych do DW (dotyczących np. sposobu funkcjonowania Sklepu, czy też uwag Klientów dotyczących DW).
 6. Klient, który wyraża opinię, oświadcza, że: 
 1. jest wyłącznym autorem opinii; 
 2. przysługują mu wszelkie prawa do opinii, w tym ewentualne prawa autorskie, licencje, wszelkie zgody wymagane przepisami prawa, umożliwiające ich wykorzystanie zgodnie z Regulaminem; 
 3. opinia odzwierciedla osobiste subiektywne zdanie Klienta o Produkcie, którego ona dotyczy; 
 4. Opinia nie narusza przepisów prawa ani praw osób trzecich.
 1. Opinia nie może w szczególności: 
 1. być sprzeczna z prawem, dobrymi obyczajami lub zasadami współżycia społecznego; 
 2. zawierać słów powszechnie uważanych za obelżywe;
 3. zawierać zdjęć, linków (adresów URL) do stron www;
 4. naruszać praw osób lub podmiotów trzecich, w szczególności zaś praw autorskich i znaków towarowych; 
 5. zawierać treści wprowadzających w błąd;
 6. zawierać treści nieprawdziwych; 
 7. nie mogą być zredagowane w sposób sugerujący, że autorem opinii ich jest DW, jego pracownik bądź współpracownik lub ktoś inny niż Klient, który wyraża daną opinię; 
 8. zawierać treści nie odnoszących się do opiniowanych Produktów, w tym uwag skierowanych do DW w sprawie świadczonych przez niego Usług lub w zakresie prowadzonej przez niego działalności gospodarczej; 
 9. zawierać danych teleadresowych lub adresów e-mail; 
 10. reklamować lub promować usług lub produktów osób trzecich; 
 11. sprzyjać zachowaniom zagrażającym szeroko pojętemu bezpieczeństwu, zdrowiu lub dobrym obyczajom,
 12. pozostawać w zgodzie z regulaminami platform, o których mowa w ust. 3 powyżej.

10. Sprzedawca jest uprawniony do: 

 1. zrezygnowania z udostępniania funkcjonalności pozwalającej na wyrażanie opinii;
 2. zgłoszenia do właścicieli platform wskazanych w ust. 3 powyżej, prośby u usunięcie (częściowe lub całościowe) opinii sprzecznej z niniejszym Regulaminem oraz regulaminem tych platform,
 3. nieodpłatnego korzystania z opinii w części lub całości w celach marketingowych lub promocyjnych DW poprzez ich wyświetlanie w Sklepie, na Profilu na IG lub na Profilu na FB,
 4. publikowania opinii każdorazowo łącznie z danymi Klienta tj. imię, nazwisko bądź nick; 
 5. komunikowania się z Klientem, który zakupił Produkt za pośrednictwem wiadomości e-mail zachęcając Klienta do wystawienia opinii. 
 1. DW nie redaguje opinii. 
 2. DW nie weryfikuje opinii w celu zapewnienia, że pochodzą one od Klientów, którzy używali Produktu lub go nabyli. 
 3. Klient przyjmuje do wiadomości, że usunięcie Konta nie powoduje automatycznie usunięcia zamieszczonych wcześniej przez Klienta opinii, które nadal mogą być dostępne na zewnętrznych platformach. 
 4. Wyrażając opinię Klient z chwilą opublikowania przez niego opinii udziela DW niewyłącznej, nieodpłatnej, nieograniczonej czasowo ani terytorialnie licencji do opinii w celu wykonywania przez DW uprawnień, o których mowa w ust. 10 lit. c) powyżej. 
 5. DW nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii opublikowanych przez Klienta, w tym w szczególności za naruszenie przez te opinie praw osób lub podmiotów trzecich.

§ 12. Ochrona danych osobowych.

 1. Administratorem danych osobowych Konsumenta oraz Przedsiębiorcy-konsumenta jest DW tj. DW Group Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Pruszkowie, przy ul. Raszyńskiej 11, 05-800 Pruszków, adres do korespondencji: ul. Rozbrat 34/36 lok. 53, 00-429 Warszawa, tel. +48 883 568 858, e-mail: info@dwcreative.group.
 2. Informacje na temat przetwarzania Danych Osobowych znajdują się w Polityce prywatności [tutaj link do Polityki].

§ 13. Kontakt ze Sklepem.

Kontakt ze Sklepem możliwy jest w następujący sposób:

 1. telefonicznie pod numerem telefonu: +48 791 723 082 (od poniedziałku do piątku od godz. 09.00-16.00), połączenie według stawek operatorów,
 2. poprzez wiadomość e-mail wysłaną na adres: info@dwcreative.group,
 3. poprzez przesyłkę pocztową przesłaną na adres: DW Group Sp. z o.o., ul. Rozbrat 34/36 lok. 53, 00-429 Warszawa, z dopiskiem na kopercie: ,,DW Shop”,
 4. poprzez formularz kontaktowy zamieszczony w Sklepie.

§ 14. Postanowienia końcowe.

 1. Regulamin wchodzi w życie z dniem 01 września 2023 roku.
 2. W przypadkach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają powszechnie obowiązujące przepisy prawa.
 3. Załączniki do niniejszego Regulaminu stanowią jego integralne części.
 4. W przypadków sporów powstałych w związku z działalnością Sklepu i Umowami sprzedaży, sądem właściwym miejscowo i rzeczowo do ich rozwiązania będzie sąd według właściwości ogólnej.
 5. Informacje o Produktach podane w Sklepie, w szczególności ich opisy, ceny, specyfikacja oraz właściwości stanowią zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu cywilnego.
 6. DW zastrzega sobie prawo do zmian Regulaminu. Zmiana Regulaminu nie będzie naruszać praw nabytych przez Konsumentów i Przedsiębiorców-konsumentów korzystających ze Sklepu, w szczególności zaś w zakresie Zamówień, które zostały złożone i/lub zrealizowane przed zmianą Regulaminu. Aktualna wersja Regulaminu będzie zawsze dostępna w Sklepie.
 7. W przypadku rozbieżności pomiędzy Regulaminem sporządzonym w języku polskim, a Regulaminem sporządzonym w innej wersji językowej rozstrzygające znaczenie ma Regulamin sporządzony w języku polskim.

Załączniki:

 1. Formularz odstąpienia od Umowy.

Załącznik nr 1 do Regulaminu – Wzór oświadczenia o odstąpieniu od Umowy

_____________________________

(miejscowość, data)

DW Group Sp. z o.o.

ul. Raszyńska 11

05-800 Pruszków

KRS: 0000948917

NIP: 5342647256

adres do korespondencji:

ul. Rozbrat 34/36 lok. 53

00-429 Warszawa

OŚWIADCZENIE O ODSTĄPIENIU OD UMOWY

Ja, niżej podpisana/y ___________________________________________ niniejszym składam oświadczenie o odstąpieniu od umowy zawartej z DW Group Sp. z o.o. z siedzibą w Pruszkowie (05-800) przy ul. Raszyńskiej 11, adres do korespondencji ul. Rozbrat 34/36 lok. 53, 00-429 Warszawa, bez podawania przyczyn / jako przyczynę odstąpienia wskazuję* _______________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________.

Moje dane osobowe:

Imię i nazwisko: ______________________________________________

Adres e-mail: ________________________________________________

Numer telefonu: _____________________________________________

Przedmiotowe oświadczenie o odstąpieniu od umowy może zostać przesłane drogą elektroniczną w formie wiadomości e-mail na adres sprzedawcy: info@dwcreative.group. Jeżeli kupujący skorzysta z tej możliwości, to sprzedawca niezwłocznie prześle do niego potwierdzenie otrzymania takiego odstąpienia od umowy (w formie e-mail).

Zwrot pieniędzy nastąpi na konto (lub kartę kredytową) za pomocą, którego dokonano płatności. Prosimy o zwrot rzeczy w terminie 14 dni liczonych od dnia, w którym kupujący poinformował sprzedawcę o odstąpieniu od umowy. Termin jest zachowany, jeżeli odeślą Państwo rzecz przed upływem terminu 14 dni. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania od kupującego rzeczy lub do czasu dostarczenia przez kupującego dowodu odesłania takiej rzeczy, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

_________________________________________

(własnoręczny podpis odstępującej/go od umowy)

INSTRUKCJA DO UZUPEŁNIENIA FORMULARZA:

 1. * niewłaściwe skreślić, klient nie jest zobowiązany do wskazania przyczyny odstąpienia,
 2. Formularz należy uzupełnić czytelnie i drukowanymi literami,
 3. Formularz należy opatrzeć własnoręcznym podpisem.